Kõik oksjonid > Eesti graafika klassikud

Eesti graafika klassikud

Käesolev oksjonivalik esitleb Eesti graafika klassikute teoseid - autoreid, kes on kaasa rääkinud meie graafikakunsti arengus, olles seda oluliselt rikastanud ja mõjutanud. Teostevalik on täiendamisel muutudes meie graafikale iseloomulikult mitmekesiseks.  Laiemat ajaloolist ülevaadet eesti graafikast saate lugeda aga juba allolevast artiklist. 

Globaalsel kunstiareenil nimetatakse Eestit graafikamaaks. Sellise tiitli tõelevastavusest annavad tunnistust erakordne hulk auhindu, mida eesti graafikud on ülemaailmsetelt kunstiüritustelt läbi aastakümnete koju toonud, ning alates 1968. aastast toimuv rahvusvaheliselt prestiižne Tallinna graafikatriennaal. Eesti graafika paistab silma kõrge tehnilise taseme poolest, eriti traditsioonilistes tehnikates, kus hea tulemuse saavutamiseks ei piisa tehnilise poole keskpärasest valdamisest - selles tuleb olla meisterlik. 

Peamise põhjusena, miks eesti graafika nii kaugele on jõudnud, ei tohi unustada seda, mis on otse meie silme all: protestantlikele piirkondadele iseloomulik rõhuasetus trükimeediale, trükkimise pikk traditsioon ja selle kõrge staatus kultuuris. Needsamad religioonist pärit erinevused eesti ja vene kultuuri vahel lõid nõukogude perioodil eesti graafika jaoks eelise: Venemaal oli graafika traditsioon olnud nõrgem kui Eestis, ja kuna tsensuur tabas kõige valusamalt kunstiliike, mida hinnati just Moskvas, jäi eesti graafikale rohkem ruumi areneda kui näiteks maalikunstile, mille positsioon Venemaal oli olnud keskne. Maaliga võrreldes oli graafika terves Nõukogude Liidus väljendusrikkam. Pime laik nõukogude tsensuuris kombineerituna juba olemasoleva hea tehnilise tasemega tegi võimalikuks just eesti graafika tormilise arengu. Kunstis on sillaks trükisõna ning vabagraafika vahel olnud raamatugraafika. Halli kardinalina aitas see hoida alal eesti graafikat ka 1940ndate lõpus ja 1950ndate alguses, kõige karmima tsensuuri perioodil. Külluslikematel aegadel võib näha aga vabagraafika taseme tõusu. 

Eesti graafika sünnidaatumiks võiks lugeda juba aastat 1803, kui vastavatud (1802) Tartu Ülikoolis avati joonistuskool. 1838. aastani õpetas seal Dresdeni kooliga Karl August Senff ning kuni 1851. aastani August Matthias Hagen, kelle käe all õppisid tudengid lisaks joonistusele ka vaselõiget. Tartu Ülikooli joonistuskooli, mis tegutses 1891. aastani, tuleks vaadelda osana Euroopa akadeemilise kunsti traditsioonist, mida siinmail vormis enim Düsseldorfi koolkond ja Peterburi Kunstide Akadeemia. 

Joonistuskooli lõpuaastatel oli akademism paljudele kunstnikele juba jalgu jäänud, modernistlikku kunsti vormisid uued kunstivoolud ning Põhjamaades ka rahvuslik paatos. Varasemalt oli eesti folkloori oma graafikas kujutanud vaid Friedrich Ludwig von Maydell, ent tema lähenemine oli olnud pigem parodeeriv kui sümpatiseeriv. Eesti rahvusliku graafika alusepanijaks ja esimeseks rahvusromantilise võttestiku kasutajaks eesti graafikas oli Kristjan Raud. 1901-1903 Saksamaal õppides puutus Raud rühmituse Münchener Secession kaudu kokku impressionismi, sümbolismi ja juugendiga, mis teda tugevalt mõjutasid. 1904. aastal asutas kunstnik Tartus oma ateljeekooli. 

Teisteks varajasteks pääsukesteks olid Aleksander Tassa, Nikolai Triik ning Jaan Koort, kes kõik viljelesid oma loomingu algusaegadel ka graafikat. Nemad alustasid oma õpingutega Peterburi Kunstide Akadeemias, tolleks ajaks juba vanamoodsas õppeasutuses. 1905. aasta sündmuste käigus heideti nad sealt välja kui mässumeelsed, ent sellega tegi akadeemia teene eesti tärkavale graafikale. Noored jätkasid õpinguid nii Soomes, Norras, Pariisis, Münchenis kui teistes Lääne-Euroopa kunstikeskustes, kogutud teadmised tõid nad hiljem kodumaale. Sünteesiti stiil, mis vormiliselt oli mõjutatud Lääne-Euroopa kunstivooludest ning ideestiku poolest Põhjamaade eeskujul rahvusromantiline. 1905. aastal nägi ilmavalgust esimene neljast “Noor-Eesti” albumist ning “Noor-Eesti” ajakiri ilmus aastatel 1910-1911 - nende kujundamisel ja illustreerimisel lõid graafikutena teiste seas kaasa nii Raud, Tassa, Triik kui Koort. Rahvusromantilise suuna kõige pikaaegsemaks esindajaks graafikas jäi siiski Kristjan Raud, kelle tippteoseks on illustratsioonid 1935. aastal ilmunud “Kalevipoja” väljaandele.

Järgmiseks oluliseks maamärgiks oli riiklikult tunnustatud graafikahariduse loomine Eestis. “Pallasega”, 1918. aastal kunstiühinguna loodud ning 1924. aastal riikliku tunnustuse saanud Tartus tegutsenud kunstikooliga olid graafikutest seotud näiteks Aleksander Tassa ja noorematest Ado Vabbe. Vabbe, kes juhtis kooli aastatel 1926-1929, oli 1920ndate avangardi üks juhtfiguure Eestis ning kujundas “Pallase” selliseks progressiivseks õppeasutuseks, nagu me seda täna mäletame. Tallinnas avati esimene riiklikult tunnustatud graafika eriala 1922. aastal Riigi Kunsttööstuskoolis, mida asus juhtima Günther Reindorff

Nagu lääne kunstis üldiselt, iseloomustab ka eesti graafikat 1920ndatel eksperimentaalsus. 1930ndatel loobuti radikaalsetest uuendustest ning keskenduti tehnilisele virtuoossusele ja isiklikule käekirjale. Kui Ado Vabbe olevat tajunud esimesi konservatiivsuse ilminguid juba 1924. aastal Euroopas, siis eesti graafikas võiks joone tõmmata alles 1933. aastasse. Kõige olulisemaks graafikuks sõdadevahelisel perioodil oli Eduard Wiiralt, kelle erinevad loomeperioodid paljastavad tema erakordselt mitmekesise maailmanägemise viisi. 1920ndatel oli Wiiralt Dresdenis tudeng ning kujutas sealset peoelu ilmeka grotesksusega. Kui kunstimaailma tsenter kümnendi keskel Saksamaalt Pariisi liikus, läks Wiiralt järele, ent ka sealne kunstielu oli muutumas konservatiivsemaks. Wiiralt jaoks toimus murrang 1933. aasta paiku, kui grotesk asendus realistliku kujutusviisiga.

Eduard Wiiralt avaldas Eestis tegutsenud kunstnikele juba tollal suurt mõju - tema oli vabagraafika maaletooja.1930ndatel lisandus pildile hulk noori graafikuid ning katsetati uute tehnikatega. Kui kümnendi keskel oli kõige populaarsemaks tehnikaks puugravüür, mille suurepäraseid näited leiame Hando Mugasto ja Arkadio Laigo loomingust, siis kümnendi lõpus hakati eelistama maalilisust lubavaid sügavtrükitehnikaid: oforti, akvatintat ja pehmalakki. Siis alustasid tegevust näiteks Aino Bach, Ott Kangilaski, Salome Trei ja Agathe Veeber. 

1940ndate alguses õpetati graafikat ainult Tartus. Nõukogude Liidus kehtestati sotsialistliku realismi kaanon, “vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik”, mida aga kuni 1948. aastani esitleti vaid soovituslikuna. Niisiis iseloomustab sõjajärgset graafikat 1930ndate lõpu vormivõtete jätkamine (ka sel põhjusel, et impressionistlik laad, mida viljeleti 1930ndatel, oli ainus moodne kunstivool, mida tsensorid mõnevõrra aktsepteerisid). Esimene tõsine graafikale seatud piirang oli kõikide sügavtrükitehnikate kuulutamine formalistlikeks. Sõna “formalism” tähistas vormiliste lahendustega eksperimenteerivat kunsti, mida seostati kodanliku lääne kunstiga ja mis vääris seetõttu keelamist. Eelistatud olid puugravüür ja litograafia kui vanemad tehnikad. 1940ndate lõpuks oli tsensuur eesti vabagraafika peaaegu summutanud, peamiselt eksisteeris graafika raamatuillustratsioonides. Kõikvõimalike keeldude tingimustes oli tegemist kirjaniku ja kunstniku vahelise jagatud vastutusega, mis lõi kunstnike jaoks võimaluse end vähemasti tehniliselt teostada. Sellest perioodi graafikašedöövriteks on Günther Reindorffi raamatuillustratsioonid. 

1940ndatel alustasid oma loometeed või pälvisid graafikaga esmakordselt tuntust sellised kunstnikud nagu Märt Laarman, Richard Kaljo ja Alo Hoidre. Varem Eestis tegutsenud graafikutest olid põgenenud läände näiteks Eduard Wiiralt, Salome Trei ja Agathe Veeber. Mõned kunstnikud (teiste seas Karin Luts ja Ruth Tulving) alustasid graafikaga alles pagenduses ning tegid endale sellega ka nime. 

Peale Stalini surma hakkas tsensuur lõdvenema; sulaaja graafikat defineerivaks momendiks oli “karmi stiili” levimine 1950ndate teisel poolel. “Bildende Kunst” ning üksikud rahvusvahelised kunstiüritused Moskvas olid ainsad võimalused teada saada, mis maailma kunstis toimub, ning karm stiil oli nendest allikatest ammutatud tõlgenduste süntees. See kujutas endast võttestikku, mis erines sotsialistlikust realismist tingliku perspektiivi ning rohmakalt üldistatud ja siluetlike figuuride poolest, pakkudes sotsrealismist enamat assotsiatiivsust ja individuaalset väljendusruumi. Saksa DV ajakiri Graafikas väljendus karm stiil sujuva tonaalsuse taandumisega monoliitsete värvipindade ees, milleks pakkusid parimaid võimalusi puulõige ning linool. Eesti kunsti klassikasse kuuluvatest graafikutest alustasid sel perioodil Peeter Ulas, Herald Eelma, Evi Tihemets, Henno Arrak ja Kaljo Põllu, hilisem “Visarite” juhtfiguur.

Karmi stiili viljelemise perioodil tekkis eesti graafikas fundamentaalne muutus, mis puudutas kõiki kunstiliike. Selleks oli kunstnike isiklike mütoloogiliste maailmade ilmumine kunsti motiivistikku, mille pioneeriks oli Peeter Ulas. Tagantjärele on seda peetud teatud tüüpi enesekaitseks kehtinud poliitilis-kultuurilise olukorra vastu. 1950ndate teisel poolel astusid ellu esimesed kunstnikud, kellel puudus isiklik mälestus omariiklusest, võrdlusmoment valitseva korraga. Kunstnike jaoks, kes olid harjunud sõnavabaduse puudumisega, tekkis omamaailm orgaaniliselt - see ei olnud eskapism.

1960ndate aastate keskel hakkasid paljud eesti kunstnikud tajuma abstraktse kunstikeele potentsiaali ning hakkasid sellega tsensuuri kiuste katsetama. Kõige julgem piiride nihutamise katse oli 1966. aasta noortenäitus, kus võeti eesmärgiks eksponeerida ainult abstraktsioone. Näitusel osalesid lisaks juba etableerunud graafikutele ka Peeter Ulas ning noorte kunstnike rühmituse ANK ’64 liikmed. Graafikutest kuulusid sinna teiste seas Tõnis Vint, Aili Vint, Jüri Arrak, Marju Mutsu, Malle Leis ja Enno Ootsing. 1969. aastani tegutsenud rühmitus oli pretsedenditu oma sisemise pluraalsuse poolest, nii ideede kui vormivõtete poolest. 

ANK ‘64 ja Stuudio 22 vaimne juht Tõnis Vint viis omamaailmade loomise täiuseni. Lisaks iseloomustab tema graafikat iga tõmmatud joone kontseptuaalne läbimõeldus, põhjendatus. Samal ajal kui läänes oli minimalism populaarsuse tipul, võis ka Vindi vormikäsitlust iseloomustada kui minimalistlikku, ent see ei olnud sama minimalism. Tõnis Vindi graafika lakoonilisus pärines hoopis Kaug-Ida religioonidest, mille tekstidega kunstnik tuttav oli, ning kus joonte paigutamine pinnale läbimõeldud viisil ei ole pelgalt vormiline katsetus, vaid osa kultuurilisest ja religioossest tunnetusest. Tõnis Vint teadis, et joon on nagu sõna - sellel on võim. Tema aukartlik ja intellektuaalne lähenemine joontesse jättis jälje paljudesse eesti graafikutesse.

1969. aastal korraldas oma esmanäituse lõdvalt seotud grupeering SOUP ‘69, kust sai tuule tiibadesse graafik Leonhard Lapin. SOUP ‘69 kaldus popkunsti poole. Viimase juurest tõmmatakse lääne kunsti loos sageli joon modernismi ja postmodernismi vahele: popkunst viis modernismi projekti oma lõpuni, oli selle viimane kunstivool. Leonhard Lapinit peetakse popi peamiseks importijaks eesti kunsti. Sotsialistlikus ühiskonnakorralduses elav kunstnikkond võttis selle üle loomulikult läbi kohaliku konteksti. Nõukogude Liidus ei olnud popkunst modernismi loogiliseks lõpuks, vaid midagi täiesti unikaalset: Lapin ristis sovetliku popkunsti liit-popiks. Lapinit huvitasid tollal ka 1920ndate vene konstruktivism ja Kazimir Malevitši loodud supermatism, mis metatasandi kunstivooluna on popile üsna lähedal. 1973. aastal alustab Lapin oma “Masina”-seeriaga, mida võib tõepoolest iseloomustada kui liit-poppi: kombineeritud on mütoloogiline omamaailm, tõnisvindilik geomeetrilise mõtlemine ja popilik hinnanguvabadus. 

Sulaaja pitseriks olnud nurgeline laad asendus 1960ndate lõpus rohkem maalilisust lubava ofordiga. Noortest graafikutest sirgusid ofordi meistriteks näiteks Vello Vinn, Marju Mutsu, Silvi Liiva ja Naima Neidre, kes said hoo sisse 1970ndatel. Sügavtrükki hakkas viljelema ka Vive Tolli, kelle isiklikku mütoloogiat inspireeris folkloor. Traditsioonilistest tehnikatest kasutati 1970ndatel lisaks ofordile näiteks akvatintat (Marje Üksine, Kaisa Puustak), linoollõiget (Ilmar Torn, Herald Eelma), litograafiat (Mare Vint, Evald Okas, Herald Eelma), metsotintot (Kaljo Põllu), pehmelakki (Peeter Ulas, Concordia Klar, Kaisa Puustak) ja puugravüüri (Leopold Ennosaar, Enno Ootsing). Alo Hoidre hakkas katsetama fotosöövitusega. 1970ndatesse jääb ka serigraafia ehk siiditrüki esmakordne kasutuselevõtt (Olev Soans, Ülo Emmus, Raul Meel). Evi Tihemets ja Allex Kütt on meistrid mitmes eri tehnikas. 

1970ndad on eesti graafika jaoks ilmselt kõige olulisem kümnend, kuna just siis sai hoo sisse Tallinna graafikatriennaal, millest esimene toimus 1968. aastal. Esialgu osalesid vaid Baltimaade kunstnikud, ent alates 1989. aastast muutus triennaal piirideta rahvusvaheliseks ürituseks. Tegemist oli omamoodi ristteega, sest ühelt poolt oli triennaal tõestuseks eesti graafika juba olemasolevast kõrgest tasemest, ent teisalt oli selline üritus vundamendiks edasisele, rohkem struktureeritud tegevusele - võistluslik element motiveeris graafikuid oma taset veelgi tõstma.

Tänu siiani toimuvale Tallinna graafikatriennaalile leidis eesti kunstis 1980ndatel aset graafikaplahvatus. Alustavad sellised kaasaja klassikud nagu Andres Tali, Mall Nukke, Maria-Kristiina Ulas ja Liina Siib. Tartus tegutseb kümnendi alguses graafika eksperimentaalateljee ning 1988. aastal luuakse Kursi Koolkond. Selle kunstirühmituse tuntuima graafiku Peeter Alliku suureformaadilised pildid paistavad silma oma terava sotsiaalse huumori poolest. Tallinna graafikud, näiteks Raul Meel ja noortest Siim-Tanel Annus, kalduvad analüütilisuse poole. Eraldi liiniks, mida konkreetse linnaga siduda ei saa, oli lüüriline ja intiimne laad, mille tuntuimaks kehastajaks oli tollal Reti Saks. 1980ndate eesti graafika oli suure hulga noorte tulijate tõttu eksperimentaalne ja põnev: populaarne oli suureformaadiline, mitmevärviline ja ühe sümboli keskne graafika, mida viljeles näiteks Eve Kask, kes samuti tuntud omaloodud mütoloogia poolest.

Tekst: Ruuda Liisa Malin - Haus Galerii 

 

"Fauna-masin V-A"
Leonhard Lapin
"Fauna-masin V-A"

Ligikaudne hind: 180-220 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Aiapidu
Henno Arrak
Aiapidu1971

Ligikaudne hind: 550-600 EUR
Viimane pakkumine: 525 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Akt küljega
Ado Lill
Akt küljega1996

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Ateljee II
Evi Tihemets
Ateljee II1980

Ligikaudne hind: 300-450 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Autoportree
Jaan Vahtra
Autoportree1924

Ligikaudne hind: 350-450 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Bassein
Mare Vint
Bassein1972

Ligikaudne hind: 1200-1400 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Eemalduv heledus
Naima Neidre
Eemalduv heledus1992

Ligikaudne hind: 420-500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Fauna - masin VI
Leonhard Lapin
Fauna - masin VI1976

Ligikaudne hind: 3000-3500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Haldjad. Sünnipäev
Tõnis Vint
Haldjad. Sünnipäev1982

Ligikaudne hind: 430-450 EUR
Viimane pakkumine: 425 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Hispaania motiiv
Ado Vabbe
Hispaania motiiv

Ligikaudne hind: 300-350 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Hommik äärelinna toidubaaris
Henno Arrak
Hommik äärelinna toidubaaris1963

Ligikaudne hind: 570-620 EUR
Viimane pakkumine: 575 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Inglisild
Helgi Hirv
Inglisild1967

Ligikaudne hind: 400-450 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Istuv akt
Ado Lill
Istuv akt 1996

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Istuv akt seljaga
Ado Lill
Istuv akt seljaga1994

Ligikaudne hind: 700-900 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Käed II
Malle Leis
Käed II1975

Ligikaudne hind: 2400-2500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Käele toetuv akt
Ado Lill
Käele toetuv akt1996

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kaks akti
Salome Trei
Kaks akti1939

Ligikaudne hind: 350-400 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Karjapoiss
Paul Liivak
Karjapoiss1933

Ligikaudne hind: 550-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Käsi
Reti Saks
Käsi1987

Ligikaudne hind: 400-450 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kevadehääl
Tõnis Vint
Kevadehääl1987

Ligikaudne hind: 800-900 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kivine linn
Vive Tolli
Kivine linn1965

Ligikaudne hind: 450-500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kodu
Richard Sagrits
Kodu1962

Ligikaudne hind: 250-350 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kolm naist
Tõnis Vint
Kolm naist1986

Ligikaudne hind: 275-350 EUR
Viimane pakkumine: 275 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Kolmekesi
Tõnis Vint
Kolmekesi1988

Ligikaudne hind: 430-450 EUR
Viimane pakkumine: 425 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Kuldvasikas
Jüri Arrak
Kuldvasikas1990

Ligikaudne hind: 680-750 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Küljele toetuv akt
Ado Lill
Küljele toetuv akt1996

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kummargil istuv akt
Ado Lill
Kummargil istuv akt1996

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kunstnik
Arkadio Laigo
Kunstnik1930

Ligikaudne hind: 350-400 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Lamav akt
Richard Kaljo
Lamav akt1957

Ligikaudne hind: 900-950 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Lamav akt
Ado Lill
Lamav akt2016

Ligikaudne hind: 800-900 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Lennuk
Jüri Arrak
Lennuk1972-2008

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: 550 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Limonaadijoojad
Erich Pehap
Limonaadijoojad1973

Ligikaudne hind: 700-800 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Luik III
Märt Laarman
Luik III1960

Ligikaudne hind: 350-380 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Männi tüvi
Günther Reindorff
Männi tüvi1935

Ligikaudne hind: 1400-1700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Müür
Leonhard Lapin
Müür1972

Ligikaudne hind: 2800-3200 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Müütiline
Vive Tolli
Müütiline2007

Ligikaudne hind: 150-175 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Naised
Richard Kaljo
Naised1961

Ligikaudne hind: 200-250 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Natüürmort
Olev Soans
Natüürmort 1961

Ligikaudne hind: 250-300 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Neljapäev
Vive Tolli
Neljapäev1982

Ligikaudne hind: 900-950 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Noored bambused
Olev Soans
Noored bambused1964

Ligikaudne hind: 250-300 EUR
Viimane pakkumine: 250 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Pähklipuust diivan
Henno Arrak
Pähklipuust diivan1967

Ligikaudne hind: 585-645 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Pärast arutelu
Vello Vinn
Pärast arutelu1982

Ligikaudne hind: 450-500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Parvetajad
Alo Hoidre
Parvetajad1941

Ligikaudne hind: 1200-1500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Põhjarannik
Richard Sagrits
Põhjarannik1963

Ligikaudne hind: 250-350 EUR
Viimane pakkumine: 250 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Põlvitav akt
Ado Lill
Põlvitav akt1996

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Puri
Vive Tolli
Puri1995

Ligikaudne hind: 60-80 EUR
Viimane pakkumine: 50 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Puulõike sünd
Eduard Wiiralt
Puulõike sünd1936

Ligikaudne hind: 900-1000 EUR
Viimane pakkumine: 850 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Rist XI
Leonhard Lapin
Rist XI1977

Ligikaudne hind: 3000-3500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Ristna, Kihnu
Ott Kangilaski
Ristna, Kihnu1964

Ligikaudne hind: 200-250 EUR
Viimane pakkumine: 200 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Ruhnu naised
Eerik Haamer
Ruhnu naised1953

Ligikaudne hind: 950-1100 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Seisev naisakt
Ott Kangilaski
Seisev naisakt1953

Ligikaudne hind: 200-300 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Seljaakt
Ado Lill
Seljaakt2012

Ligikaudne hind: 700-900 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Seljale nõjatuv akt
Ado Lill
Seljale nõjatuv akt1996

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Sirelid
Maks Roosma
Sirelid1958

Ligikaudne hind: 700-800 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Talu Karalas
Hugo Mitt
Talu Karalas1989

Ligikaudne hind: 300-400 EUR
Viimane pakkumine: 300 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Tartu motiiv
Richard Kaljo
Tartu motiiv1939

Ligikaudne hind: 450-500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Teatejooksjad
Ott Kangilaski
Teatejooksjad1947

Ligikaudne hind: 550-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Tiiger
Jüri Arrak
Tiiger1995

Ligikaudne hind: 550-600 EUR
Viimane pakkumine: 550 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Tiiger
Jüri Arrak
Tiiger1995

Ligikaudne hind: 650-750 EUR
Viimane pakkumine: 750 EUR (3 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Torso
Henno Arrak
Torso1968

Ligikaudne hind: 570-620 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Tuhkapäev. Rituaal
Vive Tolli
Tuhkapäev. Rituaal1982

Ligikaudne hind: 680-750 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Tütarlapse portree
Aino Bach
Tütarlapse portree1964

Ligikaudne hind: 2300-2500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Tuulispask
Ott Kangilaski
Tuulispask1971

Ligikaudne hind: 350-450 EUR
Viimane pakkumine: 300 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Üle metsa ja maa
Malle Leis
Üle metsa ja maa1989

Ligikaudne hind: 550-600 EUR
Viimane pakkumine: 550 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Vahune rand
Hugo Mitt
Vahune rand

Ligikaudne hind: 120-150 EUR
Viimane pakkumine: 225 EUR (5 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Väike akt
Henno Arrak
Väike akt1978

Ligikaudne hind: 350-420 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Valge
Aleksander Vardi
Valge

Ligikaudne hind: 400-500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Valgjärve tamm
Märt Laarman
Valgjärve tamm1950

Ligikaudne hind: 200-300 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Valvur
Naima Neidre
Valvur1988

Ligikaudne hind: 420-500 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Vana aed
Mare Vint
Vana aed1993

Ligikaudne hind: 600-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Vend
Eduard Wiiralt
Vend1921

Ligikaudne hind: 4000-5000 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Vihm
Silvi Liiva
Vihm1974

Ligikaudne hind: 300-350 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Võitlus
Jüri Arrak
Võitlus1994

Ligikaudne hind: 550-600 EUR
Viimane pakkumine: 550 EUR (1 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Zappik
Jüri Arrak
Zappik2020

Ligikaudne hind: 600-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Uudiskirjaga liitumine

otsi