Kasutustingimused

Online Arthaus internetikeskkonna kasutamise üldtingimused

Käesolevad üldtingimused kirjeldavad, korraldavad ja reguleerivad Directorate OÜ-le kuuluva ja tema poolt hallatava internetikeskkonna Online Arthaus (edaspidi Keskkond), kasutamise korda ja tingimusi ning sellest tulenevaid tegevusi Directorate OÜ (edaspidi Arthaus) ja Keskkonna kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahel.

Online Arthaus on internetikeskkond, mis tegeleb heatasemelise professionaalse kunsti tutvustamise, reklaamimise ning selle ostmise ja müümise vahendamisega, kus keskkonnal Arthaus on administraatori, eksperdi ja vahendusteenuse osutaja roll. Kasutaja on Arthausi partneriks vastavalt kas kunstiteoste Müüjana või Ostjana.

Registreerudes internetilehekülje www.onlinearthaus.com kasutajaks, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate üldtingimustega ning kohustub nendest tulenevaid tingimusi täitma. Registreerumisel internetilehekülje www.onlinearthaus.com kasutajaks loetakse Arthausi ja Kasutaja vahel sõlmituks Kasutajaleping käesolevates üldtingimustes toodud tingimustel.

Eelnimetatud Kasutajalepingu õigused ja kohustused kehtivad kõikide Keskkonna Kasutajaks registreerunud isikute ja Arthausi vahel Keskkonna vahendusel pakutavate teenuste kasutamise ja sellest tulenevate tegevuste korral tekkivate õigussuhete kohta.

Keskkonnas ei toimu kasutajate vahelist otsesuhtlemist; kõiki tegevusi ja suhtlusi kasutajate vahel korraldab ja reguleerib Arthaus, milleks Kasutaja annab Arthausile õiguse käesoleva lepinguga nõustudes.

Lepingu teenusteks on kunsti ostu ja müügi vahendamine, kunsti tutvustamine ja reklaamimine.

Kasutaja õigused, kohustused ja tegevus

7. Registreerudes kohustub Kasutaja:

1.) esitama Keskkonna Kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

2.) olema vähemalt 18-aastane;

3.) mitte kasutama Keskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

8. Kasutaja kinnitab registreerumisel, et ta on on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus ja pädevus teha Keskkonnas võimaldatud tehinguid ja et ta saab aru kõigist kasutajalepingus sätestatud Keskkonna kasutamise tingimustest ning oma kasutajaõigustest ja -kohustustest, toimides Keskkonna nõuete kohaselt.

9. Kasutaja saab registreerumise järgselt Keskkonda sisenemiseks oma salasõna ja kasutajatunnuse.

10. Kasutaja on kohustatud:

1.) hoidma salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

2.) koheselt informeerima Arthausi e-posti teel kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes kasutajaks registreerumisel www.onlinearthaus.com esitatutega;

3.) koheselt informeerima Arthausi e-posti teel www.onlinearthaus.com kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

11. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik, et Keskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja ning Arthausil ei lasu kohustust kontrollida registreerumise järgselt täiendavalt Kasutaja isikut.

Müüja õigused, kohustused ja tegevus

12. Müüjal on õigus:

pakkuda Arthausile teoseid, tehes seda kas internetikeskkonnas oleva ankeedi vahendusel, e-posti teel või pakkudes teoseid Arthausi aadressil kohapeal eelneva kokkuleppe alusel.

13.Müüja on kohustatud, vastutab ja tagab, et:

1.) tal on täielik juriidiline õigus teoseid pakkuda, et ta on nende omanik või nende volitatud müüja ning vastutab kõigi omandiga seotud küsimuste puhul materiaalselt Arthausi ja Ostja ees;

2.) ta esitab tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid müüdavate kunstiteoste osas, kaasa arvatud kunstiteose seisundit adekvaatselt peegeldavaid andmeid;

3.) edastatud andmed (sh elektroonilised andmed, s.o failid, e-posti saadetised jne) ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

4.) edastatud andmed ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/müügiks;

5.) ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalomandi) õigus

6.) tema pakkumine

  1.  ei ole vastuolus seaduste, muude õigusaktide (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega) ega heade kommetega;
  2.  ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Keskkonna normaalset kasutamist ja/või mis võivad Keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda Arthausi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
  3.  ei sisalda informatsiooni selliste kunstiteoste kohta, mille ostuks/müügiks on tehtud pakkumine mõnes muus internetikeskkonnas või mõnes muus kunsti müügiga seotud asutuses (galeriis, kunstikaupluses, antiigikaupluses vms).

 14. Müüja võib Keskkonda müüki pakkuda korraga enam kui ühte tööd. Arthaus ei ole kohustatud pakutud teoseid müüki võtma, kui need ei vasta Arthausi nõudmistele  Keskkonna suhtes.

15. Müüjal ei ole õigust nõuda tema poolt pakutud teoste avaldamist ja müümist Keskkonnas.

16. Müüja annab teose Arthausile müüki minimaalselt 3 (kolmeks) kuuks alates teose avaldamise hetkest.

17. Teose müügiloleku perioodil, milleks loetakse aega teose Keskkonnas avaldamise hetkest kuni teose müümise või Keskkonnast eemaldamiseni, ei ole Müüjal õigust müüa teost iseseisvalt ega avaldada seda väljaspool käesolevat Keskkonda.

18. Müüja ei tohi ise kunstlikult tõsta talle kuuluva ja Keskkonnas müügis oleva teose hinda, sisestades pakkumisi ise; samuti ei tohi ta hinna tõstmiseks kasutada varjatud Kasutajat või endaga seotud isikuid, nt sugulasi või tuttavaid.

19. Müüja volitab Arthausi tegema müügitehinguid oma nimel. Kõik müügiarved koostab ja väljastab Arthaus, Müüja otseselt müügiprotsessis ei osale.

20. Teose müügi järgselt on Müüja kohustatud tasuma Arthausile vahendustasu müüdud teose eest, mis fikseeritakse müügilepingus eraldi ja milleks on keskmiselt 35% teose reservhinnast ja 50% reservhinnale lisanduvast võimalikust hinnatõusust.

21. Müüja annab Arthausile õiguse pidada nimetatud teenustasu müügi järgselt kinni teose lõplikust müügihinnast, milleks loetakse viimast Keskkonnas fikseeritud pakkumist peale pakkumise lõppu.

22. Müüja on vastutav kõikide Keskkonna ostu-müügi tehingutest tulenevate maksude deklareerimise ja maksmise eest.

23. Müüja on vastutav ja teadlik, et müügipakkumise tegemine toob kaasa siduva müügikohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Müüja oma kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses.

Arthausi õigused, kohustused ja tegevus

24. Müügiks sobivad teosed valib pakutud teoste hulgast Keskkonda Arthaus, et tagada Keskkonna korrektsus ja teoste müügisobilikkus. Teose müügisobilikkuse määrab autori professionaalsus ja teose kunstiline tase ning korrektne ja rikkumata tehniline seisukord, mille üle otsustavad eksperdid, aga ka teose sobivus hetkel toimuvasse või tulevikus saabuvasse oksjonivaliku teemasse, mille määrab ja otsustab Arthaus.

25. Teoste müügisobilikkuse korral võtab Arthaus teosed müügiks vastu müügilepinguga, kuhu on lisatud müüdavate teoste nimekiri ja hinnad: (1) reservhind, milleks on kokkuleppeline minimaalne summa, millega Müüja on nõus teost müüma, ja (2) ligikaudne hind, milleks loetakse hinnavahemikku, millega antud teos paigutub kunstituru üldisesse hinnafooni.

26. Müügilepingust teavitatakse Kasutajat e-posti või telefoni teel. Leping lisatakse nõustumiseks kas Kasutaja kontole või saadetakse kinnitamiseks e-postiga või allkirjastatakse kohapeal (galeriis). E-postiga saadud leping loetakse kehtivaks, kui Müüja on saatnud Arthausi e-posti aadressile jaatava/kinnitava vastuse.

27. Teos(ed) avaldatakse Keskkonnas Müüjaga kokkulepitud kuupäeval, mis on ära toodud müügilepingus, kuid mitte enne käesoleva lepingu punktis 16 toodud kohustuse täitmist (teos(t)e avaldamise teenustasu laekumine Arthausi kontole).

28. Arthausil on õigus pakkuda teost Keskkonnas reservhinnaga või kõrgema hinnaga. Kõik hilisemad võimalikud muutused või korrigeerimised teoste hindades lepitakse kokku eraldi kas

1) muudetud lepinguga, mis lisatakse Keskkonda Müüja kontole või e-posti teel tehtud kinnitusega, või

2) paberil, mis allkirjastatakse kohapeal.

29. Müügis olev(ad) teos(ed) asub/asuvad vastavalt kokkuleppele kas Arthausi või Müüja valduses. Kui teos(ed) on Müüja valduses, siis peab Müüja toimetama või tagama võimaluse toimetada teos(ed) Arthausi aadressile 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Arthausilt teate saamisest.

30. Teos(t)e valdaja on kohustatud tagama teos(t)e heakorra kuni selle/nende müümise või müügilepingu lõppemiseni. Müügileping loetakse lõppenuks, kui teos(t)e müügiperiood on lõppenud ja teost/teoseid ei ole müüdud, või kui teos(ed) on müüdud.

31. Teos(ed) on kuni selle/nende müümiseni Müüja omand. Omand läheb Müüjalt Ostjale üle pärast Ostjale esitatud ostuarve tasumist. Arved Ostjale esitab Arthaus.

32. Teos(t)e müügi järgselt on Arthaus kohustatud 5 (viie) tööpäeva jooksul peale müügihinna laekumist Ostjalt Arthausi kontole tasuma Müüja arveldusarvele Müüjale kuuluva summa, milleks on lõplik müügihind, millest on kinni peetud Arthausi teenustasu.

33. Seadusejärgse autoritasu 5% maksab täismahus Müüja; see kuulub mahaarvestamisele Müüjale kuuluva(te) müüdud teos(t)e eest väljamakstavast summast. Autoritasu tuleb Müüjal tasuda vaid nende teoste müügi korral, mille autoriõigused on kaitstud autoreid ühendava kollektiivse ühingu poolt (nt. Eesti Autorite Ühing, EAÜ), kellele Arthaus on kohustatud nimetatud summa koos teenustasuga edasi maksma saadud arve alusel.

34. Arthaus ei vastuta Ostja ebasobiva või seadusvastase käitumise eest.

35. Arthaus vastutab Keskkonnas olevate teoste kvaliteedi ja pädevuse eest, kuid Arthaus ei ole kohustatud varustama kõiki Keskkonnas müügis olevaid teosed kunstiteadusliku ekspertiisi aktiga. Arthaus avaldab Keskkonnas vaid neid teoseid, mille kunstilisest ja tehnilisest tasemest ta on teadlik ning mille kvaliteet on tema jaoks aktsepteeritav, tuginedes oma pikaajalisele kunstimüügi kogemusele ja isiklikule ekspertiisile. Täiendavate kunstiekspertide abi kasutab Arthaus omal äranägemisel ja otsusel.

36. Arthaus on kohustatud kunstiteoste müügiks pakkumisel väljendama hinnas jm infos kunstiteoste tegelikku kunstiloolist sisu ja majanduslikult põhjendatud väärtust.

37. Enampakkumisel kohustub Arthaus müüma teose(d) Ostjale, kes on teinud teos(t)ele rahaliselt kõrgeima pakkumise. Lepingupooled on kohustatud vahetama asjasse puutuvat infot 3 (kolme) päeva jooksul pärast oksjoni lõppu.

38. Tähtaegselt tasumata arvetelt on Arthausil õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 (ühe) kuu jooksul pärast arve väljastamist võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures Ostja või Müüja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

Ostja õigused, kohustused ja tegevus

39. Ostja kinnitab ostutehingu teostamisega, et on teos(t)ega ostmise eelselt piisavalt tutvunud kas internetis esitatud info vahendusel või Arthausi juures kohapeal nõnda, et ta on teos(t)e seisundist teadlik, et ta on tutvunud teos(t)e autentsust puudutavate küsimustega ning tehnilise seisukorraga ega oma pretensioone teos(t)ele pakkumist alustades ja tehes.

40. Arthaus ei ole kohustatud vastu võtma hilisemaid Ostjapoolseid pretensioone teoste suhtes, millega Ostjal on olnud võimalus tutvuda, kuid ta ei ole seda teinud või ei ole pidanud seda vajalikuks või on teinud oma ostu ebapiisava hoolsusega.

41. Ostja kohustub enampakkumiselt ostetud kunstiteose(d) välja ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim. Lepingupooled on kohustatud vahetama asjassepuutuvat infot 3 (kolme) päeva jooksul pärast oksjoni lõppu.

42. Keskkonnast ostetud teos(t)e eest tasub Ostja teos(t)e lõpphinna, millele lisandub oksjonipidaja teenustasu 10%. Ostetud teos(t)e eest tuleb tasuda 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu arve alusel, mille Ostja leiab oma kasutajakontolt koos tasumise juhendiga. Üldjuhul saadetakse Ostjale arve e-postiga, kuid Ostjal on õigus nõuda Arthausilt ka lihtkirjalikult vormistatud arvet.

43. Teose(d) saab Ostja kätte peale makse laekumist Arthausi kontole. Teos(t)e kättesaamine toimub kokkuleppel kas Arthausi aadressil (Haus Galerii, Tallinn Uus tn 17) või saadetakse teos(ed) Ostja poolt soovitud aadressile, millisel juhul katab transpordikulud Ostja.

Pretensiooni esitamise õigus

44. Arthaus vastutab Ostjale müüdud teose mittevastavuse eest Lepingu tingimustele või puuduse eest, mis oli olemas juba teose üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni 2 (kahe) aasta jooksul alates teose üleandmisest Ostjale. Sellest esimese 6 (kuue) kuu jooksul teose üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba teose üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Arthausi kohustus.

45. Puuduse ilmnemisel on Ostjal õigus pöörduda Arthausi poole hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul, saates e-kirja aadressile info@onlinearthaus.com või helistades telefonil 57502402.

46. Arthaus ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast teose üleandmist Ostjale.

47. Kui Keskkonnast ostetud teosel on puudused, mille eest Arthaus vastutab, siis parandab või asendab Arthaus puudusega teose. Kui teost ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Arthaus Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

48. Arthaus vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 (viieteistkümne) päeva jooksul.

Isikuandmete töötlemine

49. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et Arthausil on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Lepingu tingimustest tulenevale. Arthaus garanteerib andmete kasutamise vaid Keskkonna tarbeks ning tagab konfidentsiaalsuse.

50. Andmeid, mida Arthaus on saanud füüsilisest isikust kasutajalt Keskkonna Kasutajaks registreerumisel või mida ta Keskkonna kasutamise käigus on küsinud või infot, mis koguneb füüsilisest isikust Kasutaja kohta muul viisil Keskkonna kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Arthausil õigus töödelda Üldtingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus, millega Kasutaja on nõus ja milleks ta annab Arthausile õiguse.

51. Kasutajal on õigus oma Isikuandmete töötlemise ja nende omamise nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

52. Arthaus kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

53. Arthaus kasutab Isikuandmeid Keskkonnaga seotud ja sellest tulenevate kunsti ostu- ja müügiprotsessidega kaasnevate teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

54. Arthaus ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid.

55. Arthausil on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neile ligipääas vaid Arthausi poolt selleks valitud Keskkonna administraatoritele või teistele Arthausiga Keskkonna otsesel arendamisel ja haldamisel koostööd tegevatele isikutele, eesmärgiga tagada Keskkonna teenuste ja tegevuste kvaliteet, kättesaadavus ja võimalikud parendused.

56. Arthausil on õigus käesolevate Üldtingimuste punktis 39 sätestatud juhul edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jt).

57. Arthausil või võlgade sissenõudmisega tegeleval isikul on õigus edastada Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

Kasutaja likvideerimine

58. Arthaus on õigustatud omal valikul kas piirama Kasutaja õigust Keskkonda kasutada, või seda õigust tühistama, sh muutma Kasutaja kontol avaldatud informatsiooni või sulgema Kasutaja konto ning mitte võimaldama tal uuesti Kasutajaks registreeruda juhul, kui Kasutaja:

  1.  rikub käesolevaid tingimusi või tingimustest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

  2.  on esitanud Kasutajaks registreerumisel või Keskkonna kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

  3.  teadlikult ja tahtlikult sisestab oma Kasutaja kontot kasutades Keskkonda valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.

59. Arthausil on õigus igal ajal jälgida Keskkonnas toimuvat tegevust, sh Kasutajate poolt tehtavaid ostu-/müügipakkumisi. Arthaus võib teostada uurimusi kõigi väidetavate tingimuste rikkumiste suhtes, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

60. Arthausil on igal ajal õigus mitte aktsepteerida ja likvideerida Arthausile Keskkonna vahendusel tehtud kunstiteoste ostu-/müügipakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus käesolevate tingimuste tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

61. Arthausil on igal ajal õigus teha Keskkonna parema kasutamise huvides Keskkonna piires  Keskkonnaga seotud kunstiteoste andmete ümberpaigutusi, muutmata sealjuures nende andmete sisu.

62. Juhul, kui Arthaus on sulgenud Kasutaja konto kasutajalepingu tingimuste rikkumise tõttu, toimub konto sulgemine automaatselt. Kliendil on õigus otsuse vastu protestida, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@onlinearthaus.com

64.Arthausil on õigus saata Kasutajale personaalseid kommertsteadaandeid jm Keskkonnaga seotud teated või pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus keelduda, teatades sellest Arthausile.

Tingimuste muutmine

64. Arthausil on igal ajal õigus Keskkonna ja sellega seotud tegevuste ja teenuste arengu ning selle parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja Keskkonna teenustega seotud hindu ühepoolselt muuta ning täiendada.

65. Arthaus kohustub teavitama Kasutajat käesolevate Üldtingimuste muudatustest ja täiendustest Keskkonnas või Kasutaja kontol avaldatavate vastavate teadete kaudu või e-posti teel.

66. Kasutajalepingu tingimuste ja Keskkonnaga seotud teenuste hindade muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Keskkonnas.

67. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega käesolevate Üldtingimuste tingimustes ja hindades peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

Üldsätted

68. Keskkond ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Arthausile.

69. Keskkonnas autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab Kasutaja Arthausile tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused. Arthausile kuulub ainuõigus Kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida nendega seonduvat teavet, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

70. Tingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Arthausi tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Üldtingimustes selgesõnaliselt kirjas.

71. Lisaks Üldtingimustes sätestatule reguleerivad Kasutaja ja Arthausi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad.

72. Kui mõni Üldtingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

73. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Arthausi vahel toimub elektroonilises vormis ja Keskkonnas toodud kontaktandmetel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

74. Keskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Arthausi vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

75. Keskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Arthaus lahendada läbirääkimiste  teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

76. Kasutajal on õigus käesolevate tingimuste aktsepteerimisega tekkinud Lepingust taganeda 14 päeva jooksul tingimuste aktsepteerimisest; samuti on Kliendil igal ajal õigus Üldtingimuste alusel tekkinud reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Arthausi ja teiste Kasutajate ees.